Noutati

Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Vă rugăm să consultați documentul atașat.
Pentru vizualizarea rezultatului vă rugăm să consultați fișierul atașat.
Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de contabil șef. Vă rugăm să...
Joi, 10 mai, ora 11:00, sala 2374, vom organiza o dezbatere pe marginea noii cărți a lui Norbert Petrovici ”Zona urbană. O economie politică a socialismului românesc”, apărută în...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultatele finale după contestații.
Vă invităm să fiți parte a unui sondaj adresat celor care lucrează și de acasă. Vă rugăm să completați un scurt chestionar (17 minute) și să ne trimiteți o fotografie (sau mai multe) înfățișând...
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. *NOU: Erata anunt rezultate finale CS II. Va rugam sa consultați fișierul atașat.
Vă rugăm să consultați documentele atașate pentru rezultate. Calendarul desfășurării concursului este următorul: 1 post cercetător științific, 3 posturi cercetător știintific III, 2 posturi...

Utilizator

Conferinta internationala „Catre Societatea Buna - Perspective Europene” (2013)

 

Conferința Internațională

„Către o Societate Bună - Perspective Europene”

24-26 octombrie, București

 

*NOU!

 

Programul preliminar al conferintei poate fi consultat dând click AICI.

Vă rugăm să vizitați site-ul conferinței constant pentru a urmări actualizările din program.

#

The preliminary programme of the conference can be accessed HERE.

________________________________________________________________________________________________

 

Stimată colegă, Stimate coleg,

Ne revine plăcerea de a vă invita la conferinţa internaţională Către o Societate Bună - Perspective Europene, care va avea loc în perioada 24-26 octombrie, în Bucuresti, la Casa Academiei (Calea 13 Septembrie, nr 13).

Conferinţa este organizată de Asociaţia Română de Sociologie, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, şi Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umane a Universităţii din Oradea şi se va desfășura sub auspiciile International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), International Sociological Association (ISA) şi International Society for Child Indicators (ISCI).


Tema. După mai bine de 20 de ani de la căderea comunismului şi 9 ani de la cea mai mare extindere din istoria sa, Uniunea Europeană se confruntă cu criza economică, fapt care demonstrează din nou că procesul economic în sine nu aduce bunăstarea socială. Devine din ce în ce mai clar faptul că  trebuie extins conceptul bunăstării sociale, iar problemele si incertitudinile cu care se confruntă societatea noastră necesită soluţii noi. Conferinţa internaţională „Către o societate bună - Perspective Europene” va aduce împreună contribuţii teoretice şi empirice pe această temă din sociologie ca şi din domenii înrudite precum asistenţa socială, ştiinţele politice, demografie şi antropologie. Teoreticieni şi practicieni din domeniile mai sus menţionate sunt aşteptaţi să prezinte lucrări şi să participe la discuţii.


Secţiuni: (pentru a vizualiza coordonatorii şi o scurtă prezentare a secţiunilor accesaţi www.conference.arsociologie.ro/sections/lista-sectiunilor)

 1. Calitatea vieţii şi sustenabilitatea ei
 2. Bunăstarea copilului
 3. Modificări şi constante în înţelegerea societăţilor europene folosind metode calitative de cercetare
 4. Contextul social pe timp criză: drepturi şi aşteptări ale oamenilor, instituţiilor şi statului
 5. Etnicitate şi politică în Centrul și Estul Europei
 6. Securitate societală şi riscuri comunitare în spaţiul Uniunii Europene
 7. Violenţă şi criminalitate. Tendinţe, factori de risc, prevenire şi control social
 8. Configurații ale modelelor și rolurilor familiale în societatea contemporană.
 9. Comunitate și sănătate
 10. Calitatea vieţii. Inegalitate şi vulnerabilitate
 11. Standard şi stil de viaţă
 12. Politici în asistenţa socială şi o “societate bună”
 13. Economia bunăstării şi societatea contemporană. Abordări teoretice și empirice, analize critice și perspective interdisciplinare.
 14. (Re)considerarea relaţiei drepturi – solidaritate
 15. Stânga, dreapta și ideologiile bunăstării
 16. Comunicare şi „societatea bună”
 17. e-Europa 2.0. O societate informaţională pentru toţi?
 18. Media şi copiii. Utilizări, percepţii, riscuri şi oportunităţi.    
 19. Adolescenţi şi tineret. Este societatea „bună” (şi) pentru ei?
 20. Noi metodologii de abordare a fenomenului social. Studiul relaţiilor etnice.
 21. Contribuţii ale grupurilor minoritare la zestrea culturală, edilitară şi ştiinţifică a spaţiului comun
 22. Identitate şi interculturalitate în spaţiul social European
 23. Tranziția României în perspectiva crizei actuale.
 24. Satul românesc. Sesiune în onoarea profesorului Gheorghe Şiseştean
 25. Responsabilitate socială şi antreprenoriat social
 26. Forme ale economiei  sociale si construcţia unei „societăti bune”
 27. Valorile morale ale unei “societăți bune”
 28. “Societatea bună” – modele filosofice clasice sau noi?
 29. Educaţia între calitate şi egalitate
 30. Cultură organizaţională. Cercetări de actualitate în domeniul resurselor umane
 31. Metodologie. Teme şi abordări recente în cercetarea socială
 32. Istoria sociologiei româneşti
 33. Biserica şi serviciile sociale
 34. Un experiment social în desfășurare: economia socialistă de piață
 35. Geopolitică și globalizare


Mese rotunde

 • Economie socială: experienţă acumulată şi şanse
 • Strategii pentru România de a ieşi din criză
 • Resursele naturale: controverse ecologice, economice, sociale și politice
 • Sondajele de opinie
 • Globalizare si o Societate Bună
 • Regionalizarea


Workshop-uri

 • Construcţia indicatorilor sintetici ai bunăstării
 • Cum se scrie o lucrare ştiinţifică pentru publicare în revista Sociologie Românească


Propuneri de lucrări. Rezumatele în limba română/engleză ale lucrărilor, compuse din maxim 250 cuvinte, trebuie încărcate electronic până la data de 30 septembrie 2013. Formularul de înregistrare online poate fi accesat la:

www.conference.arsociologie.ro/Online-abstract-submission. Participanţii vor fi notificaţi online cu privire la acceptarea lucrărilor până la data de 4 octombrie 2013.


Înregistrarea participanţilor. Participanţii trebuie să se înregistreze până la data de 18 octombrie 2013, confirmând plata taxei aferente conferinţei (contul va fi afişat pe pagina conferinţei). Taxa de 150 RON/35 EUR (100 RON/25 EUR pentru masteranzi sau doctoranzi) acoperă mapa şi cartea de rezumate a conferinţei, mesele şi trataţiile din pauzele de cafea. Organizatorii pot oferi cazare gratuită sau la preţuri preferenţiale pentru participanţi, în ordinea solicitărilor şi în limita locurilor disponibile. Persoanele care au achitat la zi taxa de membru al Asociației Române de Sociologie sunt scutite de plata taxei de participare.


Publicare. O selecţie a lucrărilor prezentate va fi publicată într-un volum publicat la editura Springer şi în numerele speciale ale revistelor Sociologie româneascăCalitatea vieţii şi Inovaţia socială. Lucrările vor fi selectate printr-un proces double blind peer-review.


Contact. Vă invităm să consultați pagina web a conferinței www.conference.arsociologie.ro

sau să trimiteți întrebări la adresa electronică: conference@arsociologie.ro

##################################################################
International Conference
„Towards a Good Society - European Perspective”
24th-26th of October, Bucharest

Dear Colleagues,

We have the great pleasure to invite you to the international conference Towards a Good Society – European Perspectives,  which will be held between the 24th and the 26th of October in Bucharest at the Romanian Academy headquarters (Calea 13 Septembrie, nr 13).

The conference is organized by the Romanian Sociology AssociationThe Quality of Life Research Institute, and theFaculty of Social Sciences and Humanities of the University of Oradea, and will take place with the support ofInternational Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), International Sociological Association (ISA) and International Society for Child Indicators (ISCI).


Topic. After more than 20 years since the fall of communism and 9 years since the biggest enlargement in its history, the European Union is facing an economic crisis, which proves that the economic process in itself does not bring social welfare. The fact that we must extend the concept of social welfare becomes more and more clear, and the problems and uncertainties that our society is facing need new solutions. The international conference „Towards a Good Society – European Perspectives” will bring together theoretical and empirical contributions on this topic, from sociology as well as related fields, such as social work, political sciences, dempography and antropology. Scholars and professionals from the above-mentioned fields are expected to present their own work and to take part in the discussions.


Sections: (in order to visualize co-ordinators and a short presentation of the sections you are kindly asked to access  www.conference.arsociologie.ro/sections/lista-sectiunilor)

 1. Quality of Life and its Sustainability
 2. Child Well-Being
 3. Changes and Constants: Understanding European Societies Using Qualitative Research Methods
 4. Convictions about the Social World in Times of Crisis: Entitlement and Other Expectations towards People, Institutions and State.  
 5. Ethnicity and Politics in Central and Eastern Europe.
 6. Societal Security and Community Risks in the European Union
 7. Violence and Crime. Trends, Risk Factors, Prevention and Social Control
 8. Patterns of Family Models and Roles in Contemporary Society
 9. Community and Health
 10. Quality of Life, Inequality and Vulnerability
 11. Standard and Style of Life
 12. The Contribution of Social Work Services to a "Good Society”
 13. The Economy of Welfare and Contemporary Society: Theoretical and Empirical Approaches, Critical Analyses and Interdisciplinary Perspectives.
 14. (Re)assessing the Language of Rights and Solidarity
 15. The Left, The Right and Welfare Ideologies
 16. Communication and the “Good Society”.  
 17. e-Europe 2.0. - An Information Society for All?
 18. Media and Children: Uses, Perceptions, Risks and Opportunities.       
 19. Adolescents and Youth. Is Society “good” for Them (too)?
 20. New Methodologies in Approaching the Social Phenomenon . The Study of Ethnic Relations.
 21. Contributions of the Minority Groups to Cultural, Urban and Scientific Heritage in the Common Space
 22. Identity and Interculturality in the European Social Space
 23. The Romanian Transition in the Perspective of the Actual Crisis
 24. The Romanian Village. Session in Honour of Professor Gheorghe Şiseştean
 25. Social Responsibility and Social Entrepreneurship
 26. Forms of Social Economy and the Construction of a “Good Society”.
 27. Moral Values for a “Good Society”.
 28. The “Good Society” – Classic or New Philosophical Models?
 29. Education between Quality and Equality
 30. Organizational Culture. Current Research in the Field of Human Resources.
 31. Methodology. Recent Themes and Approaches in Social Research
 32. History of Romanian Sociology.
 33. The Church and Social Services.
 34. A Developing Social Experiment: Socialist Market Economy
 35. Geopolitics and Globalization


Roundtables:

 • Social Economy: Gained Experience and Opportunities
 • Strategies for Romania to Overcome the Crisis
 • Opinon Polls
 • Globalization and the Good Society
 • Regionalization
 • Natural Resources: Ecologic, Economic, Social and Political Controversies


Workshops

 • Building Synthetic Indicators of Wellbeing
 • How to Write a Scientific Paper in Order to Be Published in the Romanian Sociology Journal


Papers proposals.  The abstracts of your papers, written in Romanian or English, which should not be longer than 250 words, must be uploaded online until the 30th of September 2013. The registration form can be accessed at the following link:

www.conference.arsociologie.ro/Online-abstract-submission. The participants will be notified online regarding the acceptance of their papers until the 4th of October 2013.


The registration of the participants. Participants must register until the 18th of October 2013, confirming the payment of the conference registration fee (the bank account details will be displayed on the web page of the event). The 150 RON/35 EUR (100 RON/25 EUR for Masters Degree and PhD students) covers the presentation folder of the conference, as well as the meals and coffee breaks during the event. Organizers can offer lodging for free or at special prices for participants, in the order of requests and according to available places. People who have paid their Romanian Association of Sociology membership fee to date will be absolved from paying the participation fee.


Publishing. A selection of the presented papers will be published in a volume edited by Springer publishers and in special issues of the journals Sociologie româneascăCalitatea vieţii and Inovaţia socială. The papers will be selected through a process of double blind peer-review.


Contact. We invite you to check the web page of the conference www.conference.arsociologie.ro

or to e-mail your queries at the following address:  conference@arsociologie.ro

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala